Актуално

Сертифицирано производство с устойчиво ползване на природни ресурси

Германската фирма Кнауф е основана през 1932 г. като семейна компания и това определя ясно изразени ценности в отношението към своите клиенти, партньори и служители. Производството на строителни продукти с марка Кнауф е резултат на иновативни технологии с цел създаване на комфортни пространства със здравословен микроклимат и условия на живот, максимално близки до природата.

Тези приоритети намират също пряко отношение в дългосрочните и последователни усилия с грижа за природата и нейното опазване, част от ценностната система на Кнауф. Компанията е символ в бранша не само на безопасен, здравословен и удобен дизайн на сгради, но и като производител на екологични, иновативни , енерго ефективни и устойчиви строителни системи. Кнауф притежава над 250 завода по целия свят, като повече от 80 от тях включват преработка и рециклиране на суровини.

Тайната на успеха на Кнауф се състои в ценностите на компанията:

-          Menschlichkeit (човечност),

-          Партньорство,

-          Ангажираност,

-          Предприемчивост,

-          Внимание към околната среда.

Основните цели на Кнауф са обвързани с възможно най-малък екологичен отпечатък от производството, кръгова икономика и ангажираност към клиентите и сътрудниците на компанията.

Преобладаващите като количество компоненти в състава на произвежданите от КНАУФ България ЕООД гипскартонени плоскости представляват природен или технически гипс и вода. В контекста на устойчиво строителство, силата на Кнауф се крие в процеса на неограничена рециклируемост на гипса.

В заводите на Кнауф България отпадъците както от гипскартонените, така и от гипсфазерните плоскости се връщат в производството. В резултат на това силно се ограничват вредни екологични последствия като:

-          Потенциално глобално затопляне

-          Изчерпване на озоновия слой

-          Вкисляване на почви и води

-          Потребления на питейна вода

-          Изчерпване на абиотичнни ресурси

-          Потребление на възобновяеми и невъзобновяеми енергийни ресурси

-          и други.

 

Производството на Кнауф ползва устойчиво природните ресурси и има Екологична продуктова декларация съгласно БДС ЕN 15804. Декларацията е неотменна част от проектирането и сертифицирането на  „зелените“ сгради по системите за оценка LEED, BREEAM, DGNB и други, които са част от световната практика за ограничаване на екологичния отпечатък на строителството.

Други новини