Качество и устойчивост

Като глобално ангажирано предприятие Кнауф е отговорна за човека, природата и обществото. Суровините за производство на материалите на Кнауф са безвредни и не представляват опасност за околната среда.

Плоскостите се произвеждат от натурален или Реа гипс, рециклирани хартиени отпадъци и вода. Разработването на гипсовите находища за разлика от други суровини изисква малко площ, а намесата в природата е ограничена във времето и пространството. Още при подготовката за разработване на находището, се изготвя съвместно с природозащитни дружества концепция за по – късното му рекултивиране и ренатуриране.
РЕА – гипсът се образува при бързия метод на десулфурация на димния газ в електроцентралите на въглища. Както природния гипс, така и РЕА – гипсът е напълно безопасен от здравословна и екологична гледна точка строителен продукт с висока степен на чистота. Плоскостите на Кнауф са сертифицирани за биологична безопасност от Института по строителна биология в Розенхайм, Германия през май 2012 г.

Като предппиятие, което разработва находища, ние по традиция имаме особено отношение към околната среда и съкровищата на природата. При експлоатирането на гипсовите находища, използваните площи не се замърсяват и след изчерпването им ние ги предоставяме на горското и селско стопанство или оставяме природата да ги “ренатурира”. В тези зони се заселват отново растителни и животински видове, станали другаде рядкост.

При подземно или надземно разработване на гипсови находища ние работим постоянно върху разпределяне на средствата, така че да получим природосъобразна и икономически ефективна продукция. Обикновено малките разтояния между мястото на находището и по – нататъшната преработка преодоляваме чрез пестяща енергия подавателна инсталация. Винаги, когато ни е възможно използваме железопътен и воден транспорт.